Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja i politika privatnosti servisa Mile Cvik

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Mile Cvik servisa. Servis koji se nalazi na Internet adresi http://www.milecvik.rs (u daljem tekstu: Servis) bilo da mu se pristupa putem Interneta ili putem aplikacija za mobilne telefone, i predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD, ul. Rada Neimara br. 11, 11107 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 21151335, PIB: 109262399, (u daljem tekstu: Kompanija).

Član 2

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Kompanije i svakog pojedinog korisnika Servisa. Kompanija omogućava korišćenje Servisa, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Član 3

Pristupom i korišćenjem Servisa Kompanije, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva.
Na svaki pojedini pristup Servisu, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Član 4

Poslovanje Kompanije putem Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Član 5

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Član 6

Servis nije zamena za profesionalnu uslugu, niti Kompanija pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim usluge informacionog društva opisane ovim Uslovima korišćenja. Kompanija ni na koji način ne utiče na sadržaj koji na Servis postave korisnici ili koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju treća lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je preuzet.

Član 7

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

II - INTEGRITET SERVISA

Član 8

Servis je namenjen posredovanju u pružanju profesionalnih auto-mehaničarskih usluga i usluga odvoženja vozila. Naziv profesionalac, u smislu ovih Uslova korišćenja ne označava bilo kakvu titulu, stečeno zvanje ili stručnu spremu, već samo lice koje se profesionalno bavi nekom od navedenih delatnosti.

Član 9

Servis sadrži podatke o privrednim subjektima koja se pretežno bave delatnostima iz oblasti servisiranja automobila, auto-mehaničarskih usluga, usluga odvoženja vozila (šlep službi), koje su ti privredni subjekti dostavili. Kompanija može vršiti agregaciju podataka o privrednim subjektima iz javno dostupnih izvora, odnosno koje je javno objavila neka od zvaničnih državnih institucija ili koje je privredni subjekt objavio sam o sebi. Time što je Kompanija objavila da neko lice vrši usluge, ne stiče se svojstvo privrednog subjekta tog lica.

Član 10

Sadržaj koji korisnici postavljaju putem Servisa, bez obzira na oblik sadržaja (tekst, audio, video, i slično) mora biti tačni i ispravan. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku, pravopisnu i činjeničnu ispravnost.

Član 11

Svako korišćenje Servisa, u celosti ili bilo kog njegovog dela, koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Kompanija, i kršenjem Uslova korišćenja.

Član 12

Prilikom registracije, i svakom pojedinačnom pristupu Servisu (logovoanjem na Servis), Servis Korisniku automatski šalje SMS poruku na broj mobilnog telefona koji Korisnik koristi, a sadrži 6 cifara. Unosom ispravnog šestocifrenog broja Korisniku se odobrava pristup Servisu.
Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Kompaniju ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Član 13

Kompanija će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja,
 • nadležnom organu, na zahtev dostaviti, podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava,

sve u skladu sa propisima Republike Srbije.

Član 14

Kompanija prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabra primaoca prenosa.

Član 15

Kompanija zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Servisa, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

Član 16

Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Servis, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

III - OPIS SERVISA

Član 17

Kompanija putem Servisa pruža uslugu informacionog društva. Servis nije zamena za profesionalnu uslugu, niti Kompanija pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim usluge informacionog društva opisane ovim Uslovima korišćenja.

Član 18

Servis je namenjen posredovanju u pružanju auto-mehaničarskih usluga i usluga odvoženja vozila, tako što povezuje korisnike kojima je potrebna usluga, sa profesionalcima koji te usluge pružaju, i koji su registrovani za obavljanje navedenih delatnosti kod nadležnih institucija.

Član 19

Servis vrši posredovanje tako što putem mobilne aplikacije omogućava komunikaciju između korisnika Servisa kojima je potrebna usluga i pružaoca tih usluga, navođenjem konkretne situacije koja može biti:

 • manji udes;
 • vozilo nije u voznom stanju;
 • prazan akumulator;
 • auto guma defekt;
 • izgubljeni ključevi;
 • bez goriva.

Član 20

Servis vrši geografsko lociranje korisnika pomoću GPS tehnologije, i informaciju o lokaciji korisnika Servisa kome je potrebna usluga prosleđuje profesionalcu kojeg Servis automatski traži prema najbližim GPS koordinatama. Nakon potvrde od strane profesionalca, korisnik usluge i profesionalac – pružalac usluge stupaju u direktan pravni odnos, a Servis korisniku u realnom vremenu prikazuje cenu, udaljenost profesionalca od tog korisnika i očekivano vreme dolaska.

Član 21

Korisnik nakon izvršene usluge plaća cenu usluge. Cenu usluge korisnik može da plati na jedan od dva navedena načina:

 1. gotovinskom uplatom profesionalcu, ili
 2. plaćanjem Kompaniji putem platne kartice.

Član 22

Kompanija svakom Profesionalcu ponaosob može pružiti dodatne usluge Servisa koje se odnose na praćenja rezultata njegovog rada i angažovanja njegovih kapaciteta u realnom vremenu putem “Management Web Konzole“, kao i sumiranja tih rezultata kroz generisanje odgovarajućih izveštaja o pruženim uslugama, iznosima cena, pređenoj kilometraži i slično, na dnevnom i mesečnom nivou.

IV - KORISNICI

Član 23

Korisnicima usluga koje putem Servisa pruža Kompanija smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici.

Član 24

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Servis. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na Servisu, bez plaćanja bilo kakve naknade.

Član 25

Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Registrovani korisnik može postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

Član 26

Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na Servis, Kompanija ne moderira, modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj, i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Servisu mogu da proisteknu.

Član 27

Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani korisnik koji je sadržaj postavio.
Registrovani korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na Servis, ni na koji način ne ograničava registrovanog korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio. Kompanija će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu, i na čiji sadržaj ne može da utiče.
Postavljanjem sadržaja na Servis, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Kompaniju da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Član 28

Svakom pojedinom prijavom na Servis, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na Servisu i mogućnost postavljanja sadržaja. Registrovani korisnik može da podesi prema dostupnim opcijama Servisa.

Član 29

Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za brisanjem svog korisničkog naloga.

V - PROFESIONALCI I PRETPLATA

Član 30

Profesionalci, u smislu ovih Uslova korišćenja, su Registrovani korisnici, koji su izmirili pretplatu, pravna i fizička lica koja se kao privredni subjekti pretežno bave delatnostima iz oblasti servisiranja automobila, auto-mehaničarskih usluga, usluga odvoženja vozila (šlep službi), i koja su kao takva registrovana na Servisu, odnosno ona lica koja putem Servisa pružaju profesionalne usluge iz navedenih oblasti.

Član 31

Profesionalci su saglasni da Kompaniji, u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podatka o ličnosti Kompanije, dostave podatke o svojim zaposlenim ili na drugi način angažovanim fizičkim licima, radi ostvarenja svrhe Servisa.

Član 32

Profesionalci se obavezuju da licima kojima pružaju usluge, a do kojih su došli putem Servisa, odnosno uz posredovanje Kompanije, te usluge pruže na isti način, sa istim stepenom profesionalne pažnje, posvećenosti i efikasnosti, uz primenu odgovarajućih standarda, poštujući zakonska prava potrošača, kao i onim licima do kojih su došli mimo Servisa.
Profesionalci imaju zakonsku odgovornosti zbog eventualne nesaobraznosti robe ili usluge koju pružaju Korisniku.

Član 33

Profesionalci sa licima kojima pružaju usluge, a do kojih su došli putem Servisa, odnosno uz posredovanje Kompanije, ugovaraju cene koje je formirala Kompanija, kao jedinstvene cene za određenu teritoriju. Profesionalci nemaju pravo da da licima kojima pružaju usluge, a do kojih su došli putem Servisa, odnosno uz posredovanje Kompanije, naplaćuju bilo koju uslugu koja nije putem Servisa ugovorena, odnosno nemaju pravu da obračunavaju bilo koju drugu cenu osim one koja je putem korišćenja Servisa ugovorena.

Član 34

Za sva gotovinska plaćanja cene od strane korisnika, Profesionalci se obavezuju da Kompaniji uplate posredničku proviziju u iznosu od 10% od cene, najkasnije u roku od 3 radna dana od dana prijema gotovinske uplate.
Kompanija se obavezuje da svakom pojedinom Profesionalcu, jednom nedeljno isplaćuje cene usluga koje su korisnici putem platnih kartica platili Kompaniji za izvršene usluge tog Profesionalca, umanjene za iznos posredničke provizije od 10% od cene i pripadajućih bankarskih provizija (uključujući i bankarskih provizija i troškova za obradu kartičnih transakcija).

Član 35

Profesionalac i Kompanija saglasno ugovaraju nadoknadu za korišćenje Servisa koju je Profesionalac dužan da izmiri Kompaniji za mesec za koji želi da bude registrovan na Servisu kao Profesionalac. Iznos navedene naknade određuje se u visini od 10% od bruto iznosa svih usluga (pruženih servisa) koje je Profesionalac pružio Korisnicima Servisa u prethodnom mesecu.
Profesionalac je dužan da naknadu za korišćenje Servisa izmiri Kompaniji najkasnije do 5. dana u mesecu za prethodni mesec.
Ukoliko Profesionalac propusti da u roku isplati ugovorenu nadoknadu, Kompanija neće tom Profesionalcu pružiti mogućnost korišćenja Servisa za tekući mesec.
Kompanija se obavezuje da pruži mogućnost korišćenja Servisa za tekući mesec Profesionalcu ukoliko Profesionalac izmiri svoju novčanu obavezu blagovremeno, do 5. dana u mesecu za prethodni mesec.
Kompanija se obavezuje da pruži mogućnost korišćenja Servisa Profesionalcu od 15. dana u tekućem mesecu ukoliko taj Profesionalac izmiri svoju novčanu obavezu neblagovremeno, do 15. dana u tekućem mesecu.
Kompanija se obavezuje da pruži mogućnost korišćenja Servisa Profesionalcu od 1. dana u narednom mesecu ukoliko taj Profesionalac izmiri svoju novčanu obavezu neblagovremeno, nakon 15. dana u tekućem mesecu.
Kompanija ima pravo da prestane da pruža mogućnost korišćenja Servisa onim Profesionalcima, za koje po sopstvenom nahođenju oceni da ne ispunjavaju standarde kojima je Kompanija posvećena, a naročito onima čija prosečna korisnička ocena padne ispod vrednosti 3,0

VI - CENE

Član 36

Cene usluga koje pružaju Profesionalci formira Kompanija, kao jedinstvene cene za određenu teritoriju, i navedene su u Cenovniku koji se smatra sastavnim delom ovih Uslova korišćenja, a nalazi se na Internet adresi http://www.MileCvik.rs/cenovnik.

Član 37

Prilikom plaćanja korišćenjem platnih kartica Visa, MasterCard i Maestro, Korisnik plaća obračunati iznos, dok troškove transakcije (bankarska provizija) snosi Kompanija. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu ili Kompaniji. U slučaju vraćanja povraćaja sredstava korisniku koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Kompanija je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Kompanije obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Na izvodu banke pojavljuje se tekst «Mile Cvik».
Prilikom plaćanja gotovinskom uplatom Profesionalcu, Korisnik plaća obračunati iznos Profesionalcu prema računu koji mu Profesionalac dostavlja.

Član 38

Kompanija zadržava pravo izmene Cenovnika, uz blagovremeno obaveštavanje putem Interneta, i poštovanja dobrih poslovnih običaja.

VII - SISTEM OCENJIVANJA

Član 39

Registrovani korisnik ima mogućnost da ocenjuje Profesionalce sa kojima je kontaktirao ocenama od 1 do 5.

Član 40

Servis automatski obračunava i prikazuje prosečnu korisničku ocenu za svakog Profesionalca ponaosob.

Član 41

Kompanija zadržava diskreciono pravo poništavanja dodeljenih ocena, kao i pravo da u svakoj pojedinačnoj situaciji ne poništi ocenu.

Član 42

Kompanija ima posebno pravo da prestane da pruža mogućnost korišćenja Servisa onim Profesionalcima čija prosečna korisnička ocena padne ispod vrednosti 3,0.

VII - PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 43

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo Uslova korišćenja.

Član 44

Kompanija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Član 45

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 46

Pre prikupljanja podataka, Kompanija u svojstvu Rukovaoca podacima obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

 1. Da je Rukovalac podacima o ličnosti, odnosno lice odgovorno za prikupljanje podataka Kompanija.
 2. Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje pružanje usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Servisa, posredovanje u pronalaženju usluga u oblasti servisiranja automobila, auto-mehaničarskih usluga, usluga odvoženja vozila (šlep službi) kao i omogućavanje kreiranja i postavljanje sadržaja u skladu sa zakonom.
 3. Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine i to korisnika i pružalaca usluga, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
 4. Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Kompaniji, koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, i lica sa kojima korisnik stupa u obligacioni odnos u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
 5. Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik Servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, radi ostvarivanja prava iz navedenih zakona.
 6. Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja Servisa, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korišćenja Servisa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
 7. Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Član 47

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su:

 • ime,
 • prezime,
 • datum rođenja,
 • adresa,
 • broj mobilnog telefona,
 • e-mail adresa,
 • registarske oznake vozila,
 • geografske lokacije putem GPS tehnologije i
 • IP adresa svakog pojedinog pristupa Servisu, (uključujući i “cookie“ podatke).

Član 48

Kompanija može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke Kompanija može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšavala svoju uslugu informacionog društva i Servis, i dodatno ih usmerila i prilagodila posetiocima i Korisnicima.

Član 49

Kompanija ne prikuplja podatke Korisnika o platnoj kartici. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom PCI DSS 3.1 standarda, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica čiji je Nivo 1 provajder platnih usluga, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama provajdera. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Kompaniji ili trećim licima.

Član 50

Sva opšta akta Kompanije moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Kompanije nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

IX - OBAVEŠTAVANJE

Član 51

Korisnik je saglasan da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Servisa, kao i obaveštenja koja se tiču Servisa, Kompanije, kao i reklamna obaveštenja.

X - REKLAMACIJE

Član 52

Kako Kompanija pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.

Član 53

Usluga informacionog društva koju Kompanija pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi.

XI - AUTORSKO PRAVO

Član 54

Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor.

Član 55

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Član 56

Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, prava žiga i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Servisa, agregirani javno dostupni sadržaj, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Servisu Kompanije.

Član 57

Postavljanjem sadržaja na Servis, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Servisa, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Servisa je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Kompanije, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Servisa, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Kompanija ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Član 58

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Servisa učinilo javno dostupnim.

XII - SMERNICE

Član 59

Registrovani korisnici se obavezuju da prilikom izrade sadržaja poštuju ovde navedene Smernice.

Član 60

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji registrovani korisnik, postavi na Servis.

Član 61

Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Kompanije, uključuje (ali nije ograničen na):

 • otvoreno uvredljiv sadržaj, ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu, ili pojedinca,
 • uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe,
 • eksploatiše ljude na seksualni, ili nasilni način,
 • sadrži nagost, preterano nasilje, ili uvredljiv sadržaj, ili sadrži vezu do veb-sajtova za odrasle,
 • traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina,
 • javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe,
 • sadrži, ili promoviše informacije za koje znate da su netačne, ili koje navode na pogrešan zaključak, ili promovišu nedozvoljene aktivnosti, ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan, ili klevetnički,
 • sadrži, ili promoviše nedozvoljenu, ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe,
 • uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“,
 • sadrži stranice sa ograničenim pristupom, ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke, ili skrivene stranice, ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama),
 • podstiče, ili promoviše kriminalne aktivnosti, ili poslove, ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu, ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti, ili pronalaženje, ili kreiranje računarskih virusa,
 • traži lozinke, ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne, ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika,
 • uključuje komercijalne aktivnosti i/ili prodaju bez prethodne pisane saglasnosti Kompanije kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, razmena, oglašavanje, ili piramidalne šeme,
 • uključuje fotografiju, ili video zapis druge osobe koju ste objavili bez pristanka te osobe, ili
 • krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.

Član 62

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena, ili zabranjena na Servisu:

 • kriminalne, ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju, ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa, ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne,
 • oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih, ili nedozvoljenih načina korišćenja Servisa,
 • zaobilaženje, ili izmena, pokušaj da se zaobiđe, ili izmeni, ili podsticanje, ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu, ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija, ili softvera koji su deo Servisa,
 • falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa, ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi, ili na bilo koji drugi način korišćenje Servisa za slanje izmenjenih, prevarantskih, ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor,
 • aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva, ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka, ili programa koji prekidaju, uništavaju, ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera, ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje, ili pristup računaru, ili računarskoj mreži,
 • mešanje u pristup Servisu bilo kog korisnika, hosta, ili mreže,
 • prekrivanje, ili zamagljivanje oglašavanja preko banera ili drugih grafičkih elemenata na stranici profila korisnika, ili bilo kojoj stranici Servisa preko HTML/CSS-a, ili na neki drugi način,
 • uključujući HTML, CSS, ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene, ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja,
 • bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika, ili video zapisa,
 • mešanje sa, prekidanje, ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Servisa, ili na mreži, ili uslugama povezanim sa Servisom,
 • imitiranje, ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica,
 • korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima, ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov,
 • prodaja, ili prenos korisničkog profila na neki drugi način,
 • korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo, ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi,
 • nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu, ili prihvatanje uplate, ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog, ili nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe, ili
 • brisanje, ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima, ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja,
 • korišćenje meta oznaka, ili drugog skrivenog teksta, ili metapodataka pomoću Kompanijskog imena, žiga, URL adresa, ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Kompanije,
 • pokušaj da se ispita, skenira, ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa, ili prekrše bilo koje bezbednosne mere, ili mere provere identiteta,
 • prikupljanje, ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole
 • imitiranje, ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa, ili drugi vidovi prevare,
 • korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, ili povreda Servisa, ili bezbednosti mreže.

Član 63

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa Servisom. Kompanija može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne, ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Kompanija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona.
Kompanija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Kompanije koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova, ili u slučaju da Kompanija ne može da verifikuje, ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Kompaniji.

XII - OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Član 64

Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Član 65

Sadržaj koji korisnici postavljaju putem Servisa, bez obzira na oblik sadržaja (tekst, audio, video, i slično) mora biti tačni i ispravan. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku, pravopisnu i činjeničnu ispravnost. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.

Član 66

Kompanija ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Kompanija ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

Član 67

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Član 68

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Član 69

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

XIV - PODAPLIKACIJA

Član 70

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da pored usluga Servisa, kroz Servis prezentuje i druge usluge koje pružaju treća lica, kao što su na primer banke ili osiguravajuća društva (u daljem tekstu: Podaplikacija).

Član 71

Na prava i obaveze povodom eventualnog korišćenja Podaplikacije od strane Korisnika, mogu se primenjivati drugi uslovi korišćenja, u skladu sa zakonom, o kojima se Korisnik posebno obaveštava i na koje posebno daje pristanak.
Posebne uslove korišćenja koji se odnose na Podaplikaciju može doneti treće lice (na primer banka ili osiguravajuće društvo) koje pruža usluge putem Podaplikacije odnosno na koje se Podaplikacija odnosi.
Posebnim uslovima korišćenja Podaplikacije ni na koji način se ne dira u pravni odnos između Kompanije i Korisnika uspostavljen ovim Uslovima korišćenja.

XV - JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

Član 72

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Član 73

Na sve sporove do kojih može doći između Kompanija i korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Kompanija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za pravna, odnosno Osnovni sud u Beogradu za fizička lica.

Član 74

Ukoliko dva korisnika nisu drugačije ugovorila, na sve sporove do kojih može doći između dva korisnika, u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica, ili fizičkih i pravnih lica. Kompanija ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Servisa, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

XV - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 75

Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Član 76

Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

Član 77

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Servisa.

Član 78

Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.


U Beogradu, dana 15.12.2017. godine

KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD
Vladimir Šijaković, direktor