Cenovnik

Mile Vam je omogućio jedinstven cenovnik i pakete preplate za pomoć na putu!

U skladu sa članom 36. Uslova korišćenja usluga informacionog društva koju pruža KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD, ul. Rada Neimara br. 11, 11107 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 21151335, PIB: 109262399, od dana 15.12.2017 godine, primenjuje se sledeći

CENOVNIK
za teritoriju Republike Srbije

Član 1 - Cenovnik usluga za pomoć na putu po zahtevu:

1) Nadoknada za prevoz vozila do 3,5 T:

1. Paušalno - utovar, istovar, i prevoz do 30 km 3.000,00 dinara
2. Dodatna naknada po kilometru nakon pređenih 30 km 82,00 dinara
3. Čuvanje vozila na obezbeđenom parkingu po započetom danu 450,00 dinara

2) Pomoć na putu:

1. Izlazak servisera na teren do 30 kilometara - startovanje automobila 1.500,00 dinara
2. Izlazak servisera na teren do 30 kilometara - dopuna goriva 1.500,00 dinara
3. Izlazak auto bravara na teren do 60 minuta i do 30 kilometara 1.500,00 dinara
4. Dodatna naknada po kilometru nakon pređenih 30 km 82,00 dinara
5. Dodatna naknada auto bravara po svakom započetom satu nakon 60 minuta 1.500,00 dinara

3) Vulkanizerske usluge:

1. Izlazak vulkanizera na teren do 60 minuta i do 30 kilometara 3.000,00 dinara
2. Dodatna naknada po kilometru nakon pređenih 30 km 82,00 dinara
3. Dodatna naknada vulkanizera po svakom započetom satu nakon 60 minuta 1500,00 dinara

Član 2 - Cenovnik usluga za pomoć na putu po paketu:

1) Paket “Premijum 2+2“

Cena paketa 3.000,00 dinara
Trajanje paketa 12 meseci
U paket je uključeno:
1. Šlepovanje 2 puta u toku trajanja paketa
2. Bilo koji servis 2 puta u toku trajanja paketa
3. Refundiranje troškova 1 puta u toku trajanja paketa
4. Čuvanje vozila do 48 sati nakon servisa

2) Paket “Osnovni 1+1“

Cena paketa 810,00 dinara
Trajanje paketa 3 meseca
U paket je uključeno:
1. Šlepovanje 1 puta u toku trajanja paketa
2. Bilo koji servis 1 puta u toku trajanja paketa
3. Čuvanje vozila do 48 sati nakon servisa

3) Paket “Plus 1+2“

Cena paketa 1.200,00 dinara
Trajanje paketa 6 meseci
U paket je uključeno:
1. Šlepovanje 1 puta u toku trajanja paketa
2. Bilo koji servis 2 puta u toku trajanja paketa
3. Refundiranje troškova 1 puta u toku trajanja paketa
4. Čuvanje vozila do 48 sati nakon servisa

Definicije:

 • Šlepovanje - Podrazumeva šlepovanje vozila bez limita u kilometraži na teritoriji Republike Srbije.
 • Bilo koji servis - Podrazumeva izlazak servisera na teren u zavisnosti od izabrane vrste pojedinačnog servisa (Akumulator, Probušena guma, Kontakt ključ ili Bez goriva).
 • Refundiranje troškova - Podrazumeva refundiranje troškova taksi prevoza do 30km udaljenosti (važi samo uz prethodno obavljeni servis i priloženu fotografiju računa).
 • Čuvanje vozila - Podrazumeva čuvanje vozila u trajanju od 48 sati (važi samo uz prethodno obavljeni servis).

Član 3 - Opšte odredbe Cenovnika

 1. Sve cene su izražene u RSD i u njih je uračunat PDV.
 2. Navedeni kilometri se odnose na ukupan broj pređenih celih kilometara u dolasku i u odlasku. Prećeni kilometri se sistemski automatski ažuriraju putem GPS uređaja koji obračunava ukupnu kilometražu.
 3. Na sve usluge za pomoć na putu čije vršenje započinje noću u periodu od 22:00 do 06:00 časova, kao i na usluge koje se vrše na dan praznika, primenjuje se uvećanje navedenih cena od 30%. Na obračun cele usluge se primenjuje vreme kada je usluga ugovorena. U slučaju da se vrši pružanje pomoći na putu po zahtevu, Korisnik usluge pomoći na putu po zahtevu se obavezuje da izmiri uvećanu cenu. U slučaju da se vrši pružanje pomoći na putu po paketu, Kompanija snosi troškove koji se odnose na uvećanu cenu.
 4. Sve usluge koje su uključene u pakete pomoći na putu postaju aktivne, i mogu se koristiti, nakon 24 časa od momenta plaćanja.
 5. Ovaj Cenovnik se odnosi samo i isključivo na cene usluga informacionog društva koje pruža Kompanija. Ovaj Cenovnik se ne odnosi, niti može da se odnosi na troškove same intervencije, kao što su zamena ili ugradnja rezervnog dela (uključujući ali ne ograničavajući se na gumu, felnu, točak, izradu ključa, akumulator, ili bilo koji drugi deo koji se menja ili ugrađuje u servisirano vozilo) ili goriva kojim je dopunjen rezervoar servisiranog vozila.
 6. Ovaj Cenovnik čini sastavni deo Uslova korišćenja.
 7. Svaki odštampani primerak ovog Cenovnika proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi zakona kojim se uređuje punovažnost i dokazna snaga elektronskog dokumenta, i ne može mu se osporiti pisana forma samo zato što je nastao u elektronskom obliku.

U Beogradu, dana 15.12.2017. godine


KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD
Vladimir Šijaković, direktor